ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "ทิศทางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 5 ปีข้างหน้า"

01/03/2555 08:49
3,461

ด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  กำหนดจัดงานสัมมนา  เรื่อง   ทิศทางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 5 ปีข้างหน้า  ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 เวลา 13.0016.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ มิลเลเนียม สุขุมวิท 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเปิดมุมมองทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยได้มองเห็นถึงทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก และเตรียมวางแผนรับมือกับการแข่งขันและโอกาสธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน  

 

          ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารของบริษัท จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมฟังการสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดกำหนดการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายัง ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ภายในอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

เฉลียว  แก้วเกาะสะบ้า