สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ

02/02/2555 08:40
1,043

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ วช. จึงจัดให้มีรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2556 นี้ วช. ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์เสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานประดิษคิดค้นได้ที่ www.nrct.go.th และส่งถึง วช. ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2555