หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

19/01/2555 11:38:58
1,373

วิศวกรรมวัสดุ เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์เฉพาะที่มุ่งเน้นถึงการศึกษาความก้าวหน้าและเทคโนโลยีและวัสดุวิศวกรรมเป็นหลัก เพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าในงานวิศวกรรมสมัยใหม่ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นกลุ่มวัสดุ ให้สอดคล้องกับงานในอุตสาหกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม  ด้วยกัน ได้แก่ โลหะ  พอลิเมอร์ ยาง เซรามิกส์ แก้ว และวัสดุผสม ทั้งทางทฤษฎีและการปฎิบัติ ทำให้เกิดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิศวกรรมวัสดุอย่างเข้มแข็ง วิศวกรที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ทางด้านสมบัติ กรรมวิธีการผลิต และการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ในกรรมวิธีการผลิตอย่างเหมาะสมเป็นอย่างดี และเพียงพอที่จะรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูง และมีความพร้อมต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ต่อไป ทำให้โรงงานสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพดี และต้นทุนการผลิตต่ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกระดับทั้งในปัจจุบันและอนาคตนับได้ว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและยุทธศาสตร์การแข่งขันของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตวิศวกรให้มีความรู้ความชำนาญทางด้านวัสดุศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภทอันเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาศักยภาพของประเทศโดยรวม
 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวัสดุอันจะส่งผลก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศนระยะยาว
 3. เพื่อทำงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่อุตสาหกรรม สาธารณชนและสังคมด้วยการใช้ประโยชน์จากการระดมความรู้  ประสบการณ์และความสามารถในการทำงานร่วมกับรัฐและเอกชน
 4. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านวิศวกรรมวัสดุ  โดยการพัฒนาการเรียนการสอน ผลิตสื่อการสอน ตำรา บทความทางวิชาการ

ทุนการศึกษา

 1. ทุนเพชรพระจอม ซึ่งให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น และความสามารถเฉพาะด้านคือ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ ด้านสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม
 2. ทุนจ้างงานในระหว่างการศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

วิธีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาจะพิจารณารับนักศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ

 1. ประเภทนักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย ผู้สมัครจะต้อง ดำเนิน การสมัครเลือกคณะที่สอบตามเงื่อนไขที่ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศ
 2. ประเภทนักเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง

ผู้สำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมวัสดุ จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมวัสดุ (Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering)

ซึ่งจะมีพื้นฐานทางวิศวกรรมที่เพียงพอกับการทำงานทั้งในภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวัสดุวิศวกรรม ดังนี้

 1. มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ ในการวิเคราะห์คุณลักษณะ การเสื่อมสภาพและการนำกลับมาใช้ใหม่
 2. มีความรู้ในการเลือกใช้วัสดุวิศวกรรมประเภทต่างๆ อาทิ โลหะ พอลิเมอร์ แก้ว เซรามิกส์ และวัสดุผสม ที่สอดคล้องกับกระบวนการผลิตวัสดุนั้นๆ
 3. มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมพื้นผิวกบเทคนิคการเคลือบผิวด้วยสูญญากาศเป็นอย่างดี
 4. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทดสอบวัสดุวิศวกรรม และการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูง เช่น กล้องจุลทัศน์อิเลคตรอน การวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ชนิดต่างๆ รวมทั้งการใช้เครื่องจักรกลโรงงานพื้นฐานทั่วไป
 5. มีความสามารถในการวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์ต้นทุน
 6. สามารถศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิตได้ทั้งในและต่างประเทศ

เกี่ยวกับเรา

 

 

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุเป็นภาควิชาที่เปิดใหม่ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีประกาศพระราชกิจจานุเบกษา จัดตั้งเป็นภาควิชาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2540 ภาควิชารับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา และการบริการวิชาการแก่สังคมทางด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์และแก้ว และวัสดุผสม เทคโนโลยีการผลิตชิ้นงาน โดยใช้กรรมวิธีการปาดผิว การตัด การอบชุบ การชุบเคลือบผิว และการใช้วัสดุวิศวกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพแก่ผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนการผลิต ภาควิชาได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ และวัสดุ ในปีการศึกษา 2536 ปัจจุบันภาควิชาได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปริญญาโท 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ สาขาวิชาวิศวกรรมความเที่ยงตรง และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ และหลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ

 

 

วิสัยทัศน์

มุ่งก้าวไปสู่ ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับประเทศ โดยมุ่งสร้างชื่อเสียงแลเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคมของประเทศ

พันธกิจหลัก

มุ่งสร้าง ความเป็นเลิศด้านวิชาการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือ และวิศวกรรมวัสดุเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม โดยภาควิชาจะปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาการบิการวิชาแก่สังคม และการทนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้บัณฑิตที่ผลิตออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีประโยชน์เป็นที่ยอมรับของสังคม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  การจัดทำหลักสูตร การวิจัยและพัฒนาโดยมีความร่วมมือกับ

นอกจากนี้ ทางภาควิชาฯ ยังมีความร่วมมือในการทำงานวิจัยอย่างไม่เป็นทางการกับ